Politika privatnosti

HUSAR & TOMČIĆ ŠKOLA PJEVANJA posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Ova Politika privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje obrađujemo odnosno prikupljamo prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Prikupljeni osobni podaci obrađuju se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te posebnim nacionalnim propisima.

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade: UDRUGA MALA GLAZBENA KUTIJA
Adresa: Ul. Ivana Tkalčića 88, 10000, Zagreb
Telefon: +385 91 6717 980
E-pošta: info@husar-tomcic.com

Prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se svi oni podaci koji Vas mogu identificirati kao pojedinca (npr. ime, prezime, adresa, e-mail, osobni identifikacijski broj (OIB) i sl.). Ne prikupljamo Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam Vi dali izričitu privolu (npr. prilikom popunjavanja pristupnice za školu pjevanja), čime pristajete na njihovo korištenje u niže navedene svrhe. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora odnosno zakonskih obveza. Podatke koje obrađujemo na osnovi zakonske obveze mi smo obvezni prikupiti, a Vi ste ih obvezni pružiti. Ako odbijete pružiti takve osobne podatke, posljedica za Vas može biti nemogućnost ostvarivanja zakonskog prava, sklapanja ugovora ili ostvarivanja prava iz nekog ugovora.

Koje osobne podatke prikupljamo

Uobičajeni osobni podaci koje prikupljamo od naših posjetitelja i kupaca jesu: ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, broj telefona/mobitela, e-pošta.

Posebne kategorije osobnih podataka

Voditelj obrade ne obrađuje i neće obrađivati osobne podatake koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Primatelji osobnih podataka

Nama je zaštita Vaše privatnosti vrlo važna, stoga nikad nećemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama u svrhu koja nije opisana ovom Politikom.

Čuvanje i zaštita osobnih podataka

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnim mjerama. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije, a dokumentaciji je ograničen pristup. Molimo primite na znanje da niti jedan sustav nije u potpunosti siguran te mi stoga kontinuirano ulažemo napore u poboljšanje zaštite Vaših osobnih podataka, ali Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost.

Upotreba kolačića

Kako bismo osigurali normalnu funkcionalnost naše internetske stranice, koristimo isključivo nužne kolačiće koji su potrebni kako bi se osigurao normalan i efikasan rad internetske stranice. Kolačići su male datoteke koje se privremeno pohranjuju na Vašem računalu. Kolačićima koji se čuvaju na Vašem računalu možemo pristupiti onda kada Vi posjetite našu internetsku stranicu. Želite li obrisati kolačiće koji su na Vašem računalu, pogledajte upute u svojem internetskom pregledniku klikom na „Pomoć“.

Privola Ispitanika

Ispitanik daje svoju privolu jasnom potvrdnom radnjom kojom izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektronsku.
Ispitanik će biti upoznat sa svrhom prikupljanja njegovih osobnih podataka. Isto tako, Ispitanik će biti obaviješten o tome da u svakom trenu može povući privolu na jednako jednostavan način kako ju je i dao.
Privola se traži u situacijama:
    • kada se traži unos (novih) osobnih podataka koji nisu javno dostupni, a nisu uneseni u sustav temeljem druge pravne osnove
    • kod promjene ili davanja nove svrhe obrade već prikupljenih podataka.
Privola se ne traži u slučaju kada je obrada utemeljena na jednom od sljedećih slučajeva:
    • obrada se odnosi na osobne podatke koje je već javno objavio Ispitanik
    • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora
    • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Voditelja obrade
    • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi Ispitanika ili druge fizičke osobe
    • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade
    • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika usluge koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete.

Način davanja privole

Privola se daje jasnom potvrdnom radnjom i to pisanom izjavom – putem obične pošte, neposredno u prostorijama društva Voditelja obrade ili na prodajnim mjestima Voditelja obrade u okviru sajma ili nekog drugog događanja, elektronske pošte (na poslovnu adresu društva, na e-poštu Voditelja obrade).
Ukoliko se osobni podaci obrađuju za više svrha, Ispitanik mora dati privolu za svaku od njih.
Voditelj obrade tijekom postupka ishođenja relevantne privole informira Ispitanika o sljedećem:
    • koje podatke prikuplja
    • u koju svrhu prikuplja podatke
    • kako ih obrađuje
    • kome ih šalje
    • koja su prava Ispitanika
    • u kojem slučaju može zatražiti pravo na zaborav.

Prava korisnika (Ispitanika)

Svaki korisnik (Ispitanik) ima pravo od nas kao Voditelja obrade zahtijevati sljedeće:
    • Pravo na pristup podacima: možete nas pitati u koje svrhe koristimo Vaše osobne podatke, kao i za pristup takvim osobnim podacima. Osim toga, imate pravo znati svrhu obrade, skupine osobnih podataka koje čuvamo, treće strane s kojima dijelimo Vaše osobne podatke, vremenski period čuvanja podataka i naš izvor osobnih podataka koje nismo prikupili izravno od Vas.
    • Pravo na ispravak: u slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo od nas zatražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo ispravne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
    • Pravo na brisanje: možete nas zatražiti prekid obrade ili čak brisanje osobnih podataka koje posjedujemo. Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaš osobni podaci više nisu nužni za svrhe za koje su prikupljeni. Međutim molimo Vas da uvažite da Vaše osobne podatke nećemo moći izbrisati ako su potrebni radi ispunjenja zakonskih obaveza, ugovornih obaveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
    • Pravo na ograničenje obrade: ako ste podnijeli prigovor na obradu osobnih podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
    • Pravo na prenosivost podataka: ako se obrada temelji na Vašoj privoli ili se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo od nas zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom Voditelju obrade osobnih podataka.
    • Pravo na prigovor: u svakom trenutku nam imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka, zbog čega ćemo obradu istih po potrebi ograničiti ili ako je moguće prestati obrađivati.
    • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu: ako ne postupimo prema Vašem zahtjevu radi ostvarivanja Vaših prava kao Ispitanika u roku od 30 dana od dana primitka Vašeg zahtjeva, o tome ćemo Vas obavijestiti pisanim putem. Ako smatrate da smo našim postupkom povrijedili Vaša prava kao Ispitanika, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, web: http://azop.hr, telefon: +385 01 4609 000.
    • Pravo na povlačenje privole: ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, u bilo kojem trenutku je imate pravo povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:
    • osobno u sjedištu Voditelja obrade na adresi
    • e-poštom na prethodno navedenu e-poštu Voditelja obrade.

Ukoliko Zahtjev šaljete putem e-pošte isti će biti obrađen isključivo ako je poslan sa Vaše postojeće e-pošte koju imamo evidentiranu u našem informacijskom sustavu. Podaci koje ćete dati na ovom obrascu koristiti će se isključivo u svrhe identificiranja osobnih podataka koje tražite i odgovora na Vaš zahtjev.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja

Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:
    • osobne podatke Ispitanika (ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog Ispitanika)
    • koja od navedenih prava želi iskorisiti
    • adresu za dostavu odgovora na zahtjev.

Obrazac Zahtjev Ispitanika možete preuzeti OVDJE
Voditelj obrade će odgovoriti na zahtjev i/ili progovor u roku od 30 dana od njegova zaprimanja. Taj se rok može prema potrebi produžiti za dodatna dva mjeseca (od dana njegova zaprimanja) uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.
Voditelj obrade će obavijestiti Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva zajedno s razlozima odgađanja.
U svakom slučaju, Voditelj obrade će u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti sljedeće podatke Ispitaniku:
    • potvrdu o primitku zahtjeva
    • sve informacije navedene u prethodnim odlomcima
    • pojašnjenje o okolnostima radi kojih Ispitaniku neće uopće ili neće u roku biti dostavljena tražena informacija ili izvršena izmjena osobnih podataka
    • razlog za odbijanje zahtjeva te o pravu podnošenja prigovora nadzornom tijelu
    • procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljen eventualno preostali dio odgovora na zahtjev
    • procjenu troškova koje mora platiti Ispitanik (samo ako je zahtjev prekomjeran).

Ukoliko Ispitanik nije suglasan s odlukom Društva u vezi prigovora ili postupanja po njegovom zahtjevu, može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadležnom tijelu.
Kako bi riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo da se obratite Voditelju obrade na prethodno navedene kontakt podatke.

Izvješćivanje o povredi zaštite osobnih podataka

Voditelj obrade će o povredi osobnih podataka izvijestiti nadzorno tijelo bez nepotrebnog odgađanja i to, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi osobnih podataka, osim ako Voditelj obrade može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako se takvo obavješćivanje ne može postići u roku od 72 sata, obavijest bi trebala biti popraćena razlozima kašnjenja, a informacije se mogu pružiti u fazama bez nepotrebnog daljnjeg odgađanja.

Čuvanje osobnih podataka

Voditelj obrade je usvojio fizičke, tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost obrade osobnih podataka. Spomenute mjere uključuju prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih rizika kojima može biti izložena ljudskim djelovanjem, fizičkim ili prirodnim okruženjem.
Rok čuvanja osobnih podatka je vremenski period unutar kojeg će Voditelj obrade zadržavati osobne podatke Ispitanika, a definiran je:
    • zakonskim propisima
    • ugovornim obvezama
    • internim aktom Voditelja obrade.

Internim aktom određeno je da će se osobni podaci u digitalnom ili papirnatom obliku čuvati 11 (jedanaest) godina od dana prestanka obveza između Voditelja obrade i Ispitanika, nakon čega će biti trajno uništeni.
Nakon prestanka svrhe obrade osobnih podataka, ovisno o pojedinim pravnim temeljima obrade, dokumentacija koja je do tada bila čuvana u papirnatom obliku komisijski će se uništiti, a digitalni podaci će se anonimizirati ili u potpunosti brisati.
Rok od 11 (jedanaest) godina određen je sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Stupanje na snagu i izmjene

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.
Politika privatnosti biti će predmet redovnih revizija, a svaku njezinu promjenu objaviti ćemo na našoj internetskoj stranici te na drugim mjestima za koja se smatra da su prikladna.